අඟහරු මත රූ ගත සැබෑවක් රූපවාහිනී පෙන්වන්න?!

ජනතාව යථාර්ථය රූපවාහිනී වැඩසටහන සඳහා අඟහරු පියාසර කිරීමට අයදුම් කළ හැකිය, තිබෙන එකම ගැටළුව … එය එක් ක්රමයක් ටිකට් තියෙන්නේ!

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්