5 ක ලූසිර්න් චිත්රපට බලන්න යුතුය 2014

5 Must See IMAX Movies of 2014
5 ක ලූසිර්න් චිත්රපට බලන්න යුතුය 2014 (හරහා http://www.ageofthenerd.com)

මෙම වසරේ ලොව පුරා සිනමා යන්නන් සඳහා ඉතා ආකර්ෂණීය විය මොහොතයි ඇත. වඩාත් හොඳින් දැන බලාධිකාරිය සමහර එළි දක්වන බොනවාද, දීර්ඝ කාලයක් පුරා බලාසිටි මඟින් නැවත ආරම්භ සහ මුල් කතා වර්ධනය වන මුදල, 2014 හොඳම එක් වීමට හැකියාවක් ඇත ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන