22 ඉඟි ඔබේ ප්රතිශක්ති පද්ධතිය වැඩි කිරීමට

22 Tips To Boost Your Immune System
22 ඉඟි ඔබේ ප්රතිශක්ති පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා (හරහා ස්ටයිල් උමතුවයි)

අපේ ජීවිත තව තවත් ලෙන්ගතු ශාරීරික ක්රියාකාරකම් පසුපස ආසනයක ගනිමින් වීමත් සමග, එහි ප්රතිඵලයක් ප්රතිශක්තීකරණ පද්ධතිය ලස්සන ස්වාභාවික දෙයක් දුර්වල. අපි අපේ ශරීරය අතවර විට, අපි ඇත්තටම ආපසු වඩා යහපත් දෙයක් බලාපොරොත්තු විය නො හැකි ය. අප සියලු කාරනය දන්නවා ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන