14 ටයිම්ස් ගූගල් ඇත්තටම කෙනෙක් ජීවිත බේරාගත [Ranker]

14 Times Google Actually Saved Someone’s Life [Ranker]

බොහෝ මිනිසුන් සිය සෙවුම් යන්ත්රය හරහා ප්රධාන වශයෙන් Google සමඟ හුරු පුරුදු හා සාමාන්ය එතරම් සමාගම දෙන්න එපා.

නමුත් Google 21 වන සියවසේ ඇති විශාලතම හා වඩාත් ආකර්ෂණීය තාක්ෂනික නවෝත්පාදනයන් සමහර වගකිව යුතු වී ඇත.

එවැනි වේගවත් අන්තර්ජාල වේගය ලෙස සංවර්ධනයත් සමඟ, දරනා රටවල් සඳහා නොමිලේ wifi, තැන්පත් තදාසන්න ප්රදේශවල සිට ඝන කැලෑ කිරීමට මුළු ග්රහයා හතරවන පියවර, තමන් දුරු රථ පවා, ගූගල් අනේක ක්රම ජීවිත ගලවයි.

කියවන්න Full Article

18661 8