10 ඔබ දරුවෙක් කරන්න පුළුවන්ද දැන සිටියේ නැත දේවල් [Listverse]

10 Things You Didn’t Know Babies Could Do [LISTVERSE]

එය ඉදිරිපත් හොඳ ක්රමයක් හුදෙක් තියෙනවා: ළදරුවන් අවශ්යයෙන්ම එළවළු.

ෂුවර්, ඔවුන් නිසාම හා හැමදේම, නමුත් දවස අවසානයේ, අප සියලු ඔවුන් තවමත් මූලික කාර්යයන් දියුණු කිරීම ඉන්නේ කවුද, ප්රජානන මිනිසුන් ලෙස සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ප්රාථමික ජීවීන් කියලා දන්නවා.

කිරි දරුවන් වර්ධනය වන විට, ඔවුන් සෙමින් ලෝකයේ ජීවත් කිරීම සඳහා අවශ්ය විවිධ කාර්යයන් වර්ධනය වේ.

කියවන්න Full Article…

17885 0