10 බොහෝ විෂ සහිත සර්පයන් [Listverse]

10 Most Poisonous Snakes [LISTVERSE]

ඔබ Listverse දීර්ඝ කාලයක් පාඨකයා නම් ඔබට, අපි සර්පයන් ලැයිස්තු දෙකක් මින් පෙර ඇති බව මතක: 10 අඩු ප්රසිද්ධියක් විසකුරු සර්පයන් සහ 10 අසාමාන්ය හා පුදුම සර්පයන්.

පුදුම හිතෙන, අපි බොහෝ විසකුරු සර්පයන් ලැයිස්තුවක් පළ කර නොමැති - හා එසේ, අද, අපි පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුව සමග ඒ අඩුව පිරවීමට.

මෙය ද පෙන්වා හොඳ කාලයක්, සමහරවිට (අප මීට පෙර ලැයිස්තුව මත සිදු කර ඇත) එය සතුරු ඔබ injects විට යමක් විසකුරු ය, එය ස්පර්ශ හෝ කන හරහා ඉල්ලපු විට යමක් විෂ.

සම්පූර්ණ ලයිස්තුව බලන්න

සබැඳි පුවත්

17251 2