ඇමේසන් ගිනි රූපවාහිනී Stick සමාලෝචන: ලාභ, මහා රූපවාහිනී ස්ට්රීම්ං උපාංගය

Amazon Fire TV Stick Review: Cheap, Great TV Streaming Device
හඬ සහකාර smarthome මර්මස්ථානය බවට අයවැය ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය දණ්ඩක් පරිවර්තනය වීම්, නමුත් සරල කරයි ... වැඩිදුර කියවන්න

Nintendo මාරුවෙන්න: කුමක්ද අපි නව කොන්සෝලය සිට අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ

Nintendo Switch: What We’re Expecting From the New Console
Nintendo එහි මාරුවෙන්න කොන්සෝලය පිලිබඳ අලුත් තොරතුරු හෙළි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. මෙන්න අපි කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ මොකක්ද ... වැඩිදුර කියවන්න