ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ socks ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ pee ਹੋ?

 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੈ: ਮਾਈਕਿੋਬੀਅਲ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ (MFCs) ਸਾਕਟ ਲਈ ਲੱਕ.

16918 0