ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ The Vive ਪ੍ਰੀ VR ਹੈਡਸੈਟ – ਕਗਾਰ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ [ਵਿਡੋ]

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਫਾਈਨਲ ਵਰਜਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੀ ਲਾਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ

16461 1