ਸੋਨੀ SmartWatch 3 ਤੇਜ਼ ਰਿਵਿਊ [ਵਿਡੋ]

ਸੋਨੀ ਦੇ SmartWatch 3 ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਵੱਡੀਆ ਖੇਡ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਓ ਪਿਹਨੋ ਕਾਮੁਕ, ਸੁਤੰਤਰ GPS ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ.

 

21919 0