ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅੰਟਾਰਟਿਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੰਬਲ ਲੈਣਾ

Prince Harry Takes A Tumble During Antarctic Charity Trek
ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅੰਟਾਰਟਿਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੰਬਲ ਲੈਣਾ (ਦੁਆਰਾ Sky ਨਿਊਜ਼)

Prince Harry has slipped over while being filmed on Walking With The Wounded charity trek in Antarctica. The Prince has been confined to his base camp accommodation following a snow storm which threatens to delay his polar trek. Since arriving in Antarctica…

14531 0