ਪਰਲੋ ਤਬਾਹ ਕਾਲਰਾਡੋ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਆਸ

Flood Ravaged Colorado Expecting More Rain
ਪਰਲੋ ਤਬਾਹ ਕਾਲਰਾਡੋ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਆਸ (ਦੁਆਰਾ NewsLook)

Video News by NewsLook Officials in Boulder County expect up to four inches of rain by Sunday afternoon, complicating the efforts of emergency responders.

Zemanta ਨਾਲ ਲੈੱਸ

ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ