तपाईं तपाईंको फोन चार्ज गर्न तपाईंको मोजे मा Pee दिनुहुन्छ?

 

अंग्रेजी शोधकर्ताओं को एक समूह बिजुली मा मानव मूत्र बारी एक तरिका फेला छ: माइक्रोबियल इन्धन कक्षहरू साथ (MFCs) मोजा गर्न strapped.

16835 0