समाचार लेखन रोबोट

Robots writing the news
समाचार लेखन रोबोट (मार्फत सीएनएन भिडियो)

ब्रायन Stelter रोबोट एक ला समय रिपोर्टर मदत कसरी रिपोर्ट यो हप्ता अचानक भूकम्प को समाचार प्रकाशित.

Zemanta अझ