हत्यारा: म परमेश्वरको इच्छा गरिरहेको थियो

Killer: I was doing the will of God
हत्यारा: म परमेश्वरको इच्छा गरिरहेको थियो (मार्फत सीएनएन भिडियो)

यूसुफ पावलले फ्रेंकलिन, सिरियल हत्यारा र लैरी Flynt को शूटर, आफ्नो कार्यान्वयन को सीएनएन गरेको Kyung Lah अगाडि बोल्नुहुन्छ.