10 कुराहरु शिशु के सकेन थाहा छैन [Listverse]

10 Things You Didn’t Know Babies Could Do [LISTVERSE]

यसलाई राख्न कुनै राम्रो तरिका बस त्यहाँ: बच्चाहरु अनिवार्य तरकारी हो.

निश्चित, तिनीहरूले हुनुहुन्छ प्यारा र सबै, तर दिन को अन्त मा, हामी सबै तिनीहरूले आधारभूत कार्य विकास गर्न अझै हुनुहुन्छ जसले आदिम जीव रूपमा संज्ञानात्मक मानव जगतले योग्य हुनुहुन्छ भनेर थाह.

बच्चाहरु बढ्दै जाँदा, तिनीहरूले बिस्तारै आवश्यक विभिन्न कार्य संसारमा बच्न विकास हुनेछ.

पूर्ण लेख पढ्नुहोस्…

17982 0