ပလူတို၏အများစုဟာအသေးစိတ်စကင် [VIDEO]

နယူး Horizon ပလူတိုရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာအမြင့်မားဆုံး-ဖြစ်နိုင်သော-resolution ကိုရုပ်တုဆင်းတု၏ပထမဦးဆုံးပြန်ပို့ခဲ့သည်. resolution ဆိုပိုကောင်းမရဦးမည်.

16573 0