ထက်လျော့နည်းအတွက်နယူးမူးယစ်ဆေးဝါးရယူထားသောစိတ်ကျရောဂါ 24 နာရီ ! [VIDEO]

အသစ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏တစ်ဦးကရေလွှမ်းမိုးလူနာနာရီအနည်းငယ်ထက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပိုကောင်းခံစားရကိုကူညီတီထွင်လျက်ရှိသည်.