နှစ်ချက် Canon စိတ်ဝင်စားသည်

Double canonization intrigues
နှစ်ချက် Canon စိတ်ဝင်စားသည် (ကနေတဆင့် CNN ကဗီဒီယို)

CNN’s Jim Bittermann explains the multiple theories behind the planned canonization of two popular 20th century pontiffs.

Related Articles

11899 0