ပြည်သူ့သန်း Birds ဂိမ်းသည် သာ. ကောင်း၏ Meteorologists [VIDEO]

တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ်ငှက်တစ်ဦးအခြို့သောအမျိုးအစားအ U.S ကတဆင့်ပြောင်းရွှေ့တဲ့လေဆင်နှာမောင်းဖြစ်ပွားခံစားနိုင်ခဲ့သည်အကြံပြု. ကထိတစျနေ့မတိုင်ခင်.