NEEG txoj kev tshawb pom cov tsi txawj has lug txuas rau vim raug yuam ua zog

US study finds autism linked to induced labor
NEEG txoj kev tshawb pom cov tsi txawj has lug txuas rau vim raug yuam ua zog (ntawm AFP)

Kev tshawb neeg tawm lub lim tiam no muaj nyob ntawd Cov poj niam cev tsis tab seeb noj tshuaj rau kom cov neeg ua zog uas tej zaum yuav muaj ib tug ntau dua yuav bearing me nyuam tsi txawj has lug. Txoj kev tshawb no nyob rau hauv JAMA Pediatrics yog cov coob thiaj txog qhov teeb meem, tiam sis nres luv uas hais tias...

Enhanced by Zemanta

Yam khoom