Tshuaj tshiab, khoom kev nyuaj siab nyob hauv tsawg tshaj 24 teev ! [YEES DUAB]

Dej nyab txog antidepressants tshiab no yog tsim los pab cov neeg siab me ntsis rau ob peb teev ntau dua li ib ob asthiv.