Haus kas fes yuav kom txo yus tua yus!

Kev tshawb los tshiab Harvard soj ntsuam ntawm hais tias haus 2-3 khob kasfes ib hnub yuav kom txo yus tua yus los 50 feem pua.

 

Enhanced by Zemanta

Yam khoom