Камер Дэлхийн хамгийн гүн нуур доод хэсэгт суулгалаа

Эрдэмтэд интернетэд амьд бичлэг илгээх болно Байгал нуурын ёроолд нь видео камер суулгасан байна. Эдгээр сонирхож дэлхийн амьдралыг ажиглах болно хамгийн гүн нуур, хамгийн их гүн нь гайхалтай юм 1,642 метр (5,287 хөл нь.), түүний дундаж гүн байхад 744 метр (2,440 фут).

нуурын мөс хучигдсан өмнө эрдэмтэд камер суулгах цаг болсон. төсөл нь ойрын ирээдүйд бүр ч илүү гүнд хоёр дахь камер суулгах гэсэн үг. гаруй хүн нийт 15 камер нуурын усан амьдралыг харагдаж байгаа төлөвлөж байна.