Сургуулийн Tech гарын авлага рүү буцах

Back to School Tech Guide
Сургуулийн Tech гарын авлага рүү буцах (дамжуулан NewsLook)

NewsLook сургууль хангамж хамт Видео мэдээ ямар ч урт харандаа хязгаарлагдаж байна, цаас, Trapper Хамгаалагчид. Techie Бретт Ларсон технологийн гарч таны буцаж-тулд-сургуульд туршлага зарим их санаа нь хураахад байна.