7 Дэлхийн Байгалийн гайхамшиг

7 Natural Wonders of the World
3. Дэлхийн долоон байгалийн гайхамшгуудыг (дамжуулан амжилттай амьдрал)

дэлхийн байгалийн долоон гайхамшгийг "Орчин үеийн дэлхийн шинэ долоон гайхамшиг» -ийн жагсаалтыг олон улсын тэмцээн сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн юм. санаачлага Швейцарийн Бернард шинжийг агуулж ирсэн, Компанийн үүсгэн байгуулагч: New Open World Corporation (NOWC),...

Zemanta сайжруулсан