'10 Зүйлс Америкчууд Хог мөнгө нд’

’10 Things Americans Waste Money On’
'10 Зүйлс Америкчууд Хог мөнгө нд’ (дамжуулан CNN Видео)

Санхүүгийн гуру Дэйв Ramsey болон түүний охин Рахел Cruze '10 зүйлс Америкчууд хог хаягдлын мөнгө нь тэдний жагсаалтыг илчлэх’

Zemanta сайжруулсан

Холбоотой зүйл