സുക്കർബർഗ് വിദൂര മേഖലകളിലെ വൈഫൈ ഡ്രോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Zuckerberg works on WiFi drones for remote areas

FACEBOOK CEO Mark Zuckerberg has outlined plans to bring the internet to remote communities using drones.

Under the auspices of his non-profit internet.org organisation, Zuckerberg revealed that he has partnered with the NASA Ames Research Centre and UK drone company Ascenta to pioneer solar powered unmanned aircraft to beam WiFi from the skies.

The idea has parallels with internet search giant Google’s plans to deliver internet access via balloons under the dubious titleProject Loon”.

It has already been a busy week for the Facebook tycoon after parting with $2bn for virtual reality headset company Oculus VR. The move has received a backlash from people questioning his motives and it would seem that he has opted to end the week leaving a more positive taste in people’s mouths.

One consideration for the rollout of the drone WiFi scheme will be cost, ഒപ്പം ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാല engineers might have found the answer in 3D printed aircraft.

The Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) at the University of Sheffield has built a 1.5m wide prototype of an unmanned aerial vehicle (UAV), weighing under 2kg and constructed from thermoplastics.

At present the drone has only been used as a glider, however with the combination of additional 3D printed parts and cheap electronic components, the UAV could be a cheap, disposible form of transport ideal for dropping into war zones, nuclear hotzones and other hard to reach or hostile environments.

Alternatively it could make for an ideal way of rolling out internet.org’s lofty ambitions for its drone WiFi network.

ഈ ലേഖനം, സുക്കർബർഗ് വിദൂര മേഖലകളിലെ വൈഫൈ ഡ്രോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് ആണ് Inquirer ഒപ്പം അനുമതിയോടെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച.

Zemanta വർദ്ധിപ്പിച്ചത്