വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ സ്റ്റണ്ട് സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ട്രിഗർ

World Trade Center stunts trigger security concerns
വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ സ്റ്റണ്ട് സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ട്രിഗർ (വഴി വെബ്ദുനിയ)

ഡൽഹിയുടെ parachutists ഒരു ഒറ്റയാൾ കൌമാരക്കാരൻ സംഘം ന്യൂയോർക്കിലെ അടിമുടി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ അയഞ്ഞ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ചെയ്തു, എന്ന ഖിന്നനും ശേഷം നഗരത്തിലെ കരുത്തരാണ് പുതുക്കവുമാണ് ഒരു ആനയായിരുന്നു 9/11. രണ്ടാഴ്ച സ്പെയ്സ് രീതിയിൽ, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ...

Zemanta വർദ്ധിപ്പിച്ചത്