മികച്ച സ്മാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ [വീഡിയോ]

[വക്കിലാണ് പ്രകാരം]

കഴിഞ്ഞ അര ദശകത്തിന്റെ പല ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എന്നിവ, security cameras have gotten smart thanks to advances in artificial intelligence.

Almost all of the mainstream ones do motion detection, and some can differentiate between people and pets and even perform real-time facial recognition.

But how smart do you need your camera to be? Here’s a guide on picking the right indoor home security camera for you, based on the right mix of price, AI features, and cloud subscription benefits.