സോണി SmartWatch 3 ദ്രുത റിവ്യൂ [വീഡിയോ]

സോണി SmartWatch 3 ഒരു സമ്പൂർണ കായിക വാച്ച് കടന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള തിരിക്കുക, സ്വതന്ത്ര ജി.പി.എസ് സംഗീതവും കൂടെ.

 

21939 0