മീറ്റ് ജാക്ക് റസ്സൽ ടെറിയർ ഒരു നായ വൺ പായ്ക്കിൽ

Meet Jack Russell Terrier A Dog in One Pack

അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ നമുക്കാവശ്യം കരുതുന്നു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൊടുത്താലും കൂട്ടാളികളും കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന. കിണറ്, നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ഒരു ഒറ്റ-ഇൻ-പാക്കേജ് പാൽ ഒരു നായ തിരയുന്ന എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമോ ജാക്ക് റസ്സൽ അമ്മയോ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

ഈ നായ എങ്ങനെയോ specie ജന്മം നൽകാൻ ഡെല്ലിനു ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.

ഈ നായ ബ്രീഡർ പറയുന്നു, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു യുവ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിദ്യാർഥി ജോൺ റസ്സൽ പേരുള്ള ഒരിക്കൽ തന്റെ കണ്ണും കാതും ന് പാടുകൾ ഉണ്ട് ഒരു വെളുത്ത ടെരിയർ ഒരു milkman കൂടിക്കാഴ്ച.

ഈ നായ പിന്നീട് ഒരു പുതിയ നായ പല പ്രജനനം ബ്രീഡിംഗ് തന്റെ അടിസ്ഥാനം തെളിഞ്ഞു തന്റെ പലിശ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആയി.

അവൻ ആദ്യം കണ്ട നായ പേരിലായിരുന്നു “ലളിത” വേറൊരു 60 അമ്മയോ തരങ്ങൾ പിന്നീട് നിന്ന് നാറി ചെയ്തു.

ന് നിലത്തു പോകുവാൻ ടെരിയർ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതിയുമായി (terrier by the way came from the Latin termterrawhich means earth), Jack Russell terriers also have the disposition to hunt and scour for hunting.

ഇപ്രകാരം, they should be given enough grooming so as to set off the dirt they gather from digging soil to either bury a treasure or to recover a hidden treasure kept long ago.

An excellent ratter, Jack Russell Terriers proves to be goodhousekeeperssince they keep most rats away from home.

Jack Russell Terrier

Jack Russell Terrier (ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റ്: വിക്കിപീഡിയ)

Any unlucky rat that happens to be inside the quarters of this terrier is sure to meet its instant doom. ഇപ്രകാരം, owners find themselves with both a dog and cat in one pal.

One basic character of this dog is its disposition towards strangers. They can easily figure out who must be kept away from their homes and who can be accepted inside the house.

This very attitude also makes them good watchdogs. They were designed specifically to be aggressive on preys.

And while they can be very vocal, many of them only barks when they find good reason to.

They do not appear vicious though. But once they smell threat, they can show off aggressiveness that could serve as warning towards the strangers.

എങ്കിലും, once the stranger is let into the house by the owner, a Jack Russell can already tolerate his or her presence.

This terrier is also a family dog and desires for human companionship. And their love for children is significantly interesting.

എങ്കിലും, once they are abused or had been shown improper treatments, may it be intentional or accidental, they can react through aggressive behaviours.

Their aggressiveness is further manifested with their lack of fear towards larger dogs which can unfortunately lead to injuries, some can even be fatal.

They are also marked for their intelligence and good spirit. These characteristics can be highly observable through their curiosity in things.

ഇപ്രകാരം, they require supplementation on formal training unless you can tolerate difficult behaviors.

The good thing though with Jack Russell is that it can acknowledge training and do well in most of them.

സത്യത്തിൽ, they are known to champion various ring shows and other similar competitions.

The Hollywood has recognized the disposition of these dogs too.

Coupled with feisty and good physical characteristics, this pal has already made names in the screens.

If Wishbone, Milo (from The Mask) and Eddie (from the Frasier) ring the bell on you then there is no doubt that you can recognize this dog.

Jack Russell fair well with grooming. A dog of relatively small size, this breed will not tax you with grooming needs.

Zemanta വർദ്ധിപ്പിച്ചത്

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ