മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോർ5
  • iRobot Roomba 880 നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അധികം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട വാക്വം ക്ലീനർ ആണ്. റോബോട്ട് അത് മാത്രമാണ് തകരത്തിൽ പറയുന്നത് - നിങ്ങൾക്ക് അതു അസ്തമിച്ചപ്പോൾ തറയിൽ ശുദ്ധിയാക്കി ശേഷം കെട്ട മടങ്ങുമ്പോൾ. അതിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വഴിയിൽ അല്പം ആവശ്യമാണ് വെറും ജോലിയിൽ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു.

 

മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉള്ളടക്കം പിൻവലിച്ചു. അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു.