ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുകച്ച [വീഡിയോ]

വ്യാഴത്തിന്റെ IO 3 ചിലവാകുന്നതും ഒരു 3G സ്മാർട്ട് $299, ആൻഡ്രോയിഡ് കിറ്റ്കാറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 4.4 കൂടാതെ ഒരു vape ആണ്. അതു അവകാശപ്പെടുന്നു 16 ബാറ്ററി ലൈഫ് മണിക്കൂർ, രണ്ടു ബാറ്ററികൾ സ്തോത്രം, vape അധികാരത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്തു ഒരു അധികാരത്തിൽ ഒറ്റ.

17355 0