എബോള രോഗസംക്രമണം ഗ്വിനിയ scrambles

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
എബോള രോഗസംക്രമണം ഗ്വിനിയ scrambles (വഴി വെബ്ദുനിയ)

കന്യാക്രീ ലെ സംശയിക്കുന്ന കേസുകൾ പരിശോധനകൾ അതു തലസ്ഥാനമായ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയം അണഞ്ഞ് പോലെ എയ്ഡ് തൊഴിലാളികളും medics എബോള വൈറസ് പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്ക ആദ്യ രോഗസംക്രമണം തിങ്കളാഴ്ച പടവെട്ടി. അതിലും കൂടുതൽ 60 ജനം അസുഖം ഒരു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും മരിച്ചത് ...

Zemanta വർദ്ധിപ്പിച്ചത്