മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോർ3
  • The Fitbit Charge HR is a missed opportunity. As a simple activity tracker it is chunky and doesn’t last very long, but tracks steps and floor climbs just fine.

 

മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉള്ളടക്കം പിൻവലിച്ചു. അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു.