പോലും ടിവികൾ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ വാങ്ങാവുന്നതാണ്, സാംസങ് നന്ദി

സാംസങ് സ്മാർട്ട് ടിവി സാധ്യതയുള്ളതായി നിങ്ങളുടെ മുറിയില് പറയുന്നത് നാം രേഖപ്പെടുത്തുകയും മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അത് അയയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞില്ല.

18763 0