ആപ്പിളിന്റെ പീന്നീട് ബാറ്ററി ഒരുപക്ഷെ ദിവസം പറയാന് ഞാന്

പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ആപ്പിൾ നല്കണമെന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 19 ആദ്യ തലമുറ smartwatch പൊതു-ഉപയോഗ ബാറ്ററി ലൈഫ് മണിക്കൂർ.