22 പ്രതിരോധ വർധിപ്പിക്കാൻ നുറുങ്ങുകൾ

22 Tips To Boost Your Immune System
22 പ്രതിരോധ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ (വഴി സ്റ്റൈൽ ഭ്രമം)

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭീമേശ്വരി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജേതാവിനെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനം ഒരു പിൻ സീറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട്, ഫലം ക്ഷയിപ്പിച്ചു രോഗപ്രതിരോധ പ്രെറ്റി സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്ക് യഥാർഥത്തിൽ മടക്കം മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വസ്തുത അറിഞ്ഞിരിക്കണം ...

Zemanta വർദ്ധിപ്പിച്ചത്