Microsoft ເວົ້າວ່າໂຮງງານຜະລິດໃຫມ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Windows 10 [ປາກ]

Microsoft says new processors will only work with Windows 10 [VERGE]

ທັນທີ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານຊື້ເປັນ PC ໃຫມ່, ມັນຈະບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ Windows 7 ຫຼື 8. Microsoft ໄດ້ປະກາດການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນຂອງຕົນທີ່ວາງອອກແຜນການຂອງຕົນສໍາລັບການປັບປຸງໃນອະນາຄົດລະບົບປະຕິບັດການສູງອາຍຸຂອງຕົນໄດ້, ແລະກົດລະບຽບໃຫມ່ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຂອງ PC ໃນອະນາຄົດທີ່ມີການຜະລິດຕໍ່ໄປ Intel, AMD, ແລະໂຮງງານຜະລິດ Qualcomm ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ Windows 10.

ອ່ານບົດຄວາມຢ່າງເຕັມທີ່ ….

15661 0