ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ರೋಬೋಟ್ಸ್

Robots writing the news
ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ರೋಬೋಟ್ಸ್ (ಮೂಲಕ ಸಿಎನ್ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ)

ಬ್ರಿಯಾನ್ Stelter ಈ ವಾರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೂಕಂಪದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ರೋಬಾಟ್ ಒಂದು LA ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಗಾರ ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ.

ಝೆಮಂಟಾ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ