ಎಮ್ಎಚ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ 370

Remembering the passengers aboard MH 370
ಎಮ್ಎಚ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ 370 (ಮೂಲಕ ಸಿಎನ್ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ)

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ 370 ಹೋದರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ

ಝೆಮಂಟಾ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ