អ្នកនឹងនោមក្នុងស្រោមជើងរបស់អ្នកដើម្បីសាកទូរស័ព្ទរបស់អ្នក?

 

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសបានរកឃើញវិធីដើម្បីបើកទឹកនោមមនុស្សទៅជាអគ្គិសនីមួយ: ជាមួយកោសិកាប្រេងឥន្ធនៈអតិសុខុមប្រាណ (MFCs) បានចងភ្ជាប់ពីស្រោមជើង.

16910 0