ចចក​ខ្មៅ Wolves’ លុ​អាច​ត្រូវ ID'd ដោយ​កុំព្យូទ័រ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលខាងកើត សត្វចចកប្រផេះ‘ ការទ្រហោយំ 100 ភាគរយបានត្រឹមត្រូវ.

 

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta