តើនរណានឹងជាអ្នកឈ្នះ, អ្នកចាញ់ 2014 ?

ពីលោកស្រី Janet Yellin ទៅនឹងទូរស័ព្ទ Blackberry, ដែលនឹងត្រូវបាននៅលើកំពូលនិងបាតនៅ 2014? ទូរទស្សន៍ CNN លោក Jim Boulden ចាក់នៅក្នុងការព្យាករចំណាយពេលមួយ.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta