ការលំហែរកាយនេះក្រុមហ៊ុន HTC បានកាសបុរេ VR – ពិនិត្យឡើងវិញដោយ Verge [វីដេអូ]

កាសពិតនិម្មិតក្រុមហ៊ុន HTC និងសន្ទះបិទបើកមិនចេញនៅឡើយទេ, ប៉ុន្តែយើងកំពុងចំណាយពេលវេលាជាច្រើនជាមួយនឹងកំណែចុងក្រោយមួយដែលនៅក្បែរគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍.

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

16328 1