នេះ​បាន​វិភាគ​លំអិត​ក្នុង​ការ​ភ្លុ​យ​តុង [វីដេអូ]

ការ​យល់ដឹង​ថ្មី​បាន​បញ្ជូន​ត្រឡប់​មក​វិញ​ជា​លើក​ដំបូង​នៃ​រូបភាព​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ខ្ពស់​បំផុត​គុណភាព​បង្ហាញ​របស់​ខ្លួន​នៃ​ផ្ទៃ​ភ្លូ​តូ. ការ​ដោះស្រាយ​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន.

16620 0