ភាពតានតឹងនៅជំរុំមូលដ្ឋានភ្នំ Everest ការគំរាមកំហែងការធ្វើកូដកម្ម Sherpa

Tension at Everest base camp over sherpa strike threat
ភាពតានតឹងនៅជំរុំមូលដ្ឋានភ្នំ Everest ការគំរាមកំហែងការធ្វើកូដកម្ម Sherpa (តាមរយៈ AFP ថា)

Tensions mounted Tuesday at Everest base camp as frustrated mountaineers who have paid tens of thousands of dollars to climb the world’s highest peak faced disappointment due to a strike threat by guides. Thirteen sherpa guides were killed and another…

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង