ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: Tango

គូសផែនទី 3D គំរូរបស់ Google គម្រោង Tango ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះទទួល

Google’s 3D mapping Project Tango prototype gets the teardown treatment
ទូរស័ព្ទ 3D របស់ GOOGLE ផែនទីគម្រោង Tango ត្រូវបានគេហៅថាត្រូវបានផ្តល់ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះ, ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ