ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: កេបិចឡាក់Mégantic

ហុកសិបស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរថភ្លើងកាណាដា.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
ហុកសិបស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរថភ្លើងកាណាដា: ប៉ូលីសបាន (តាម AFP ថា) ចំនួនអ្នកស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននោះ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ